Regulamin

Dokumenty

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy www.magicznapaczucha.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego („Magiczna Paczucha” Anna Łuczak , ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice, NIP: 6312691365 REGON: 386104186, zwana dalej Sprzedającym). 

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI

1. Definicje
2. Warunki ogólne
3. Ceny, dostawa i płatność
     a. Ceny towarów
     b. Metody płatności
     c. Dodatkowe informacje dotyczące płatności
     d. Dostawa
4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
5. Zawarcie umowy i realizacja
6. Prawo do odstąpienia od umowy
7. Rękojmia i Odpowiedzialność
8. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
9. Prawo własności intelektualnej
10. Produkty, treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostępne w sklepie
11. Kursy online
     a. Zawarcie i obowiązywanie umowy
     b. Cena i forma płatności za Kurs
     c. Czas realizacji
     d. Platforma edukacyjna Learn Press
12. Konsultacje
13. Warsztaty
14. Organizacja przyjęć okolicznościowych
15. Usługi świadczone drogą elektroniczną
     a. Usługi cyfrowe- zawarcie umowy
     b. Dostarczenie treści i usług cyfrowych
     c. Ceny treści i usług cyfrowych
     d. Zmiany i aktualizacje treści i usług cyfrowych
16. Przedsprzedaż Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych
17. Dane osobowe i pliki cookies
18. Reklamacje
19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń
20. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta
21. Informacje dodatkowe
     a. Konto
     b. Treści dostępne nieodpłatnie
     c. Newsletter
     d. Rabat
     e. Komentarze
     f. Opinie
     g. Promocje
     h. Karty podarunkowe
22. Postanowienia końcowe

§1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – Magiczna Paczucha Anna Łuczak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice, NIP: 631-269-13-65.

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie

w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.


3. Adres reklamacyjny:
 Magiczna Paczucha
 Anna Łuczak

ul. Wilgi 4/1


44-122 Gliwice

4. Ankieta preferencji – dokument w wersji edytowalnej stworzony w aplikacji Google Forms przesyłany Klientowi po zakupie produktu „Box Niespodzianka” przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail, mający na celu poznanie oczekiwań i preferencji Klienta dotyczących Produktu, z którego będzie korzystał.

5. Brief– dokument zawierający zestaw informacji niezbędnych do realizacji Usług przyjęć okolicznościowych posiadający istotne informacje w zakresie preferencji, oczekiwań klienta wobec Magiczna Paczucha Anna Łuczak.

6. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.magicznapaczucha.pl/koszt- dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

7. Czas realizacji– wskazany w Ofercie:


7.1. Kursu okres, podczas którego Magiczna Paczucha Anna Łuczak zobowiązana jest do świadczenia na rzecz Kursanta usług Kursu zgodnie z wybraną przez Kursanta Ofertą Kursu.


7.2. Warsztatu okres, podczas którego Magiczna Paczucha Anna Łuczak zobowiązana jest do świadczenia na rzecz Klienta usług Warsztatów zgodnie z wybraną przez Klienta Ofertą Warsztatów.


7.3. Produktu fizycznego okres, podczas którego Magiczna Paczucha Anna Łuczak zobowiązana jest do jego wytworzenia.

8. Dane kontaktowe:
 Magiczna Paczucha

Anna Łuczak

Ul. Wilgi 4/1 44-122 Gliwice
 e-mail: 
 magicznapaczucha@gmail.com
 lub 
 kontakt@magicznapaczucha.pl
 tel: 500 520 236

9. Dane osobowe– dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, przekazane przez Kursanta/ Klienta w procesie zawierania Umowy i niezbędne do wykonania Umowy, korzystania przez Kursanta/ Klienta z Kursu oraz uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych/ Online, a także produktów fizycznych.


10. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem www.magicznapaczucha.pl/ koszt-dostawy

11. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.


12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.


13. E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online.

14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

15. Karta podarunkowa– narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w sklepie Magiczna Paczucha, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty.

16. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

18. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 20. Komunikator internetowy – uzgodniony przez Kursanta i Magiczna Paczucha program internetowy do połączeń wideo używany podczas Zajęć Wirtualnych/online z Rękodzielnikiem, a także do Konsultacji Ślubnych.

21. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.

22. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

23. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

24. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

25. Kurs– usługi nauczania technik rękodzielniczych w postaci kursu świadczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, obejmujący lekcje z Rękodzielnikiem odbywające się za pośrednictwem komunikatora internetowego oraz materiały cyfrowe odpowiednie do realizowanego przez Kursanta poziomu nauczania, a także zasoby platformy edukacyjnej Learn Press. 

26. Kursant –osoba korzystająca z usług Kursu, która zawarła na odległość umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu lub odpowiednio płatnik/ opiekun prawny, o ile zawarł on w imieniu Kursanta umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu.

27. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

28. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

29. Newsletter– usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

30. Oferta Kursu – oferta Magiczna Paczucha Anna Łuczak określająca Czas Realizacji, Cenę oraz ewentualne promocyjne warunki korzystania z Kursu lub upusty i rabaty.

31. Operatorzy płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą których przeprowadzane są płatności związane z kupnem towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

     31.1. Serwis Przelewy24 przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań odpowiedzialny za obsługę transakcji jednorazowych za zakup towarów znajdujących się w ofercie Sklepu


     31.2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).

32. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy –wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, udostępniony Klientowi oraz Kursantowi zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, znajdujący się na stronie
 https://magicznapaczucha.pl/regulamin/ a także
https://magicznapaczucha.pl/zwroty-i-reklamacje

33. Platforma edukacyjna Learn Press – platforma internetowa elearningowa
 wykorzystywana do świadczenia usług w postaci kursu z wybranej techniki rękodzielniczej za pośrednictwem Internetu.

34. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §3 niniejszego Regulaminu.

35. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z

późniejszymi zmianami.

36. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy -pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy przez konsumentów zawarte w § 6 Regulaminu.

37. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 38. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). Produkt oferowany i/lub zakupiony w Sklepie, dostępny w wersji fizycznej oraz elektronicznej, a także konsultacje i e-konsultacje, warsztaty i kursy online. Produkty są

sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

39. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

40. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

41. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

42. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, w ramach Sklepu, umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

43. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

44. Regulamin –niniejszy Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług w postaci kursów, warsztatów oraz organizacji przyjęć okolicznościowych przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak z siedzibą w Gliwicach.

45. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

46. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 47.Sklep–serwis internetowy dostępny pod adresem www.magicznapaczucha.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


48. Sprzedający:

Magiczna Paczucha Anna Łuczak, 
 ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice

NIP: 6312691365

REGON: 386104186


tel: 500 520 236

49. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

50. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych – dotyczy tylko przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.

51. Transmisje na żywo – materiały wideo udostępniane w formie „live” aktywnym subskrybentom w formie bezpośredniego przekazu.

52. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

53. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu za cenę wskazaną w opisie Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

54. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

55. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

56. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

57. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

58. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

     58.1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;


     58.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,


     58.3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;


     58.4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;


     58.5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;


     58.6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


59. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


60. Zajęcia Wirtualne/ online – zajęcia realizowane z wykorzystaniem Internetu, poprzez komunikator internetowy, w grupie wirtualnej, z Rękodzielnikiem dostępnym w czasie rzeczywistym, z możliwością dwustronnej komunikacji Kursant – Rękodzielnik.

61. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu – w zakresie dokonywania Zamówień lub w zakresie Usług Elektronicznych – anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
5. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT.
Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta, lub poprzez rezygnację z usługi Newsletter’a. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

     8.1. Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
zamówienia, faktury, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,
linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
     8.2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
10. Płatności są obsługiwane przez przelewy24.pl, PayPal oraz przelew bankowy
11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
12. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności
sklepu www.magicznapaczucha.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
13. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość
wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
14. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk .
15. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
16. Kupujący zobowiązany jest do:

     16.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
     16.2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
     16.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
     16.4.korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
     16.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
     16.6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

17. Opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.
18. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
19. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

§3 Ceny, Dostawa i płatność

CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). 


Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.


2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. 

Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.


5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.


6. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem Operatora płatności lub bezpośrednio na konto bankowe.


7. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana automatycznie na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

METODY PŁATNOŚCI

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

     1.1. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
     1.2.Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
     1.3. Przelew bankowy.
Numer konta bankowego:
16 1050 1298 1000 0097 3045 0575

Dane do przelewu: 

Magiczna Paczucha Anna Łuczak, 
ul. Wilgi 4/1 44-122 Gliwice

Bank:
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
NIP: 634-013-54-75
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer rejestru: KRS 0000005459
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł
Kapitał wpłacony 130 100 000 zł

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (t.j.Dz.U.2022, poz. 1360 ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

DOSTAWA

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.


     2.1. INPOST PACZKOMATY SP Z O O

(KRS: 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 122552587)


     2.2. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP:
 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony198

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem: ul. Wilgi 4/1, 44- 122 Gliwice w godzinach wyznaczonych przez Sklep oraz po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym w celu wyznaczenia dokładnego terminu i godziny odbioru.

     3.1. Odbiór Towarów od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu dnia.


     3.2. Godziny odbioru Towarów: 08:00 – 19:00 po wcześniejszym ustaleniu z
 Klientem.


     3.3. Czas realizacji produktów fizycznych wynosi 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Do czasu realizacji produktów fizycznych należy dodać czas transportu, na który Sprzedawca nie ma wpływu.


     3.4. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 6 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 1 do 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru z kolei za pośrednictwem paczkomatu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.


4. Sprzedawca wskazuje, że:


     4.1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta z chwiląwydania mu Towaru. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta,


     4.2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta (innego niż Klient

będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

          a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

          b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

          c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;


          d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§4 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę –


     2.1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,

     2.2. kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


     2.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
 elektronicznej na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –


     3.1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i

     3.2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: 

imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

     3.3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Newsletter – na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie

odpowiedniego checkbox’a w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.


4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magicznapaczucha@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wilgi 4/1 44-122 Gliwice.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:


     5.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 

     5.2. dostęp do poczty elektronicznej;


     5.3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;


     5.4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;


     5.5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


6. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


7. Tryb postępowania reklamacyjnego:

     7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Kupujący może składać na przykład:


          a) pisemnie na adres: ul. Wilgi 4/1 44-122 Gliwice;


          b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl lub magicznapaczucha@gmail.com

     7.2. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

          a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 

          b)żądania Kupującego; oraz


          c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


     7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§5 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
       2.1. dodanie do koszyka produktu ;
       2.2. wybór rodzaju dostawy;
       2.3. wybór rodzaju płatności;
       2.4. wybór miejsca wydania rzeczy;
       2.5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane (w zakresie: imienia i nazwiska/nazwy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, adresu dostawy) zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Klienta błędnych lub niepełnych danych (jeśli Klient poda błędne dane tj. np. adres, na który ma zostać dostarczony produkt fizyczny Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu błędnego adresowania paczki. Podczas błędnego zaadresowania wynikającego z podanych błędnie danych przez Klienta- Klient ponosi wszelkie koszty przeadresowania paczki, o czym zostanie poinformowany przez Sprzedającego. W przypadku podania błędnego adres e-mail na który ma zostać dostarczony e-produkt Sprzedający również za to nie odpowiada.
 6. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
 11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 12. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 1 do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).
 13. Od momentu wysłania paczki przez Sprzedającego, tj. odebrania przez Kuriera/ nadania w paczkomacie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w jej dostarczeniu.
  Wszelkie roszczenia i zapytania należy kierować bezpośrednio do wybranego przez Klienta przewoźnika.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego i zastrzeżeniem ust. 7.

  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego


   dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

  5. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:


   15.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


   15.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
 wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


        15.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


        15.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
 zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
 zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


        15.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


        15.6 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


        15.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
 materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
 Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
 poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;


       15.8 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi również w następujących przypadkach:


       16.1 o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;


       16.2 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;


       16.3 o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

  17. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.

  18. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:


       18.1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;


       18.2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;


       18.3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;


       18.4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.


       18.5. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

  1. W przypadku Produktów cyfrowych: Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Produktu cyfrowego, zgodnie z Art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta.

  2. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  5. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem, gdy miał on miejsce na skutek braku odbioru Towaru przez Klienta z przyczyn obciążających Klienta, odpowiada kwocie kosztu dostawy wg jej rodzaju wybranego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

  8. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  27. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§7 Rękojmia i Odpowiedzialność

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

     4.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 4.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  7.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 7.2. żądać usunięcia wady.

 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 5. Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym na następujących zasadach:


     10.1. wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:


          a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
 przeznaczenia;


          b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił
 Konsumenta;


          c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował
 Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;


          d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

     10.2. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;


     10.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.


     10.4 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;


     10.5. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;


     10.6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;


     10.7. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

          a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;


          b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie

narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;


     10.8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy podany w § 1 Regulaminu.

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 2. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 15 i 16.

 3. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku
 uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 6. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 7. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 8. Wraziedochodzeniaprzedsądemalbosądempolubownymjednegozuprawnieńz tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 9. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów
 zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 1. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 2. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunkach prawnych z Klientami ograniczona jest każdorazowo wyłącznie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta, ani Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta (innego niż Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta) tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający- Magiczna Paczucha Anna Łuczak.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/polityka-prywatnosci/

§9 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz na Blogu, produkty elektroniczne, kursy/warsztaty online, materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych i elektronicznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 1. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.magicznapaczucha.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 2. Bezprawne pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody właściciela jest zabronione i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych, Produktów fizycznych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci
 komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

 5. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:


  6.1 W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,


  6.2 Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,


  6.3 Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

 6. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Klienta.

 7. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:


  8.1 udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,

  8.2 publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,


  8.3 kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

9. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.

10. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§10 Produkty, Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe dostępne w sklepie

1. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Produkty:
     1.1. Edukacyjne zabawki z drewna
     1.2. Prezenty na różne okazje wykonane ręcznie na indywidualne zamówienie
tworzone według preferencji Klienta
     1.3. Dekoracje na różne okoliczności wykonane ręcznie na indywidualne zamówienie tworzone według preferencji Klienta
     1.4. Artykuły do domu

2. W ofercie Sklepu mogą znajdować się również Produkty na indywidualne zamówienie. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w § 1 Regulaminu. Proces zamówienia Produktu indywidualnego zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

3. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Treści cyfrowe i/ lub Usługi cyfrowe:

     3.1. Kursy online
     3.2. E-booki
     3.3. Webinary
     3.4. E-konsultacje

4. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

5. Z chwilą wysyłki wiadomości, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
6. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
7. Produkty nieodpłatne:

     7.1. Jeżeli w ofercie Sklepu znajdują się Produkty nieodpłatne, są one każdorazowo przedstawione i opisane w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.
     7.2. Produkty nieodpłatne dostępne są dla Klientów, którzy kupili Produkty w Sklepie i /lub zgodzili się na otrzymywanie Newsletter’a.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty/Treści cyfrowe i Usługi/ Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
9. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
10. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.
11. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia e-konsultacji:

     11.1 Telefoniczne
     11.2 E-konsultacje

12. E-konsultacje, są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną informacji na adres e-mail kontakt@magicznapaczucha.pl.
13. W skład e-konsultacji wchodzą:

     13.1 Konsultacja ślubna (jak zorganizować ślub i wesele) trwająca maksymalnie 3 godziny (1 konsultacja)

14. E- konsultacje realizowane są w uzgodnionym terminie. Termin ustalany jest w wiadomości e-mail.
15. E- konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego lub połączenia internetowego na dowolnej, wybranej przez Klienta platformie.
16. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania e-konsultacji, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką zgodę.

§11 Kursy on-line

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs online następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.

 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 4. W przypadku kursów on-line dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

     5.1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,


     5.2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,


     5.3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 1. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

 2. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Podstawą świadczenia usług Kursu jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Kursantem oraz Magiczna Paczucha Anna Łuczak z siedzibą w Gliwicach oraz uiszczenie przez Kursanta opłaty.
2. W celu zawarcia Umowy Kursant zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki wybranej Oferty Kursu, warunki niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na Formularzu oraz dokonać
aktywacji zawartego w Formularzu odpowiedniego przycisku o treści „Zapisz i Zapłać”.
3. Kursant zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia usług Kursu, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia ceny za Kurs, jak również potwierdza otrzymanie Pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz udostępnienie wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Umowa po jej zawarciu wchodzi w życie po uiszczeniu płatności, a także zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Magiczna Paczucha Anna Łuczak.
5. Świadczenie usług Kursu rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kursanta, na adres email wskazany w Formularzu, dostępu do spotkania z Rękodzielnikiem na uzgodnionym komunikatorze internetowym, z wykorzystaniem którego Kursant będzie mógł rozpocząć korzystanie z Kursu oraz potwierdzenia
daty pierwszych Zajęć Wirtualnych/ online.
8. Magiczna Paczucha Anna Łuczak zobowiązuje się do zachowania maksymalnie 7-dniowego (słownie: siedmiodniowego) terminu rozpoczęcia Zajęć Wirtualnych/ online. Termin ten dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do dnia odbycia pierwszych zajęć wirtualnych/online przez Kursanta i Rękodzielnika. 

CENA I FORMA PŁATNOŚCI ZA KURS

1. Cena za Kurs obejmuje wszystkie składniki świadczenia Magiczna Paczucha Anna Łuczak na rzecz Kursanta, w tym materiały cyfrowe, zgodnie z wybraną przez Kursanta Ofertą Kursu oraz niniejszym Regulaminem.
2. Magiczna Paczucha Anna Łuczak może w warunkach poszczególnych Ofert Kursów dostępnych dla Kursanta przewidywać udzielenie upustów lub rabatów.
3. Kursant zobowiązany jest do zapłaty ceny za Kurs zgodnie z warunkami wybranej Oferty Kursu przelewem za pośrednictwem systemu płatności24, PayPal lub bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy.
4. Udzielony upust lub rabat należny jest Kursantowi wyłącznie w przypadku wykonania Umowy w zakresie pełnego Czasu Realizacji.
5. W przypadku rezygnacji z Kursu i wypowiedzenia Umowy przez Kursanta przed upływem Czasu Realizacji albo wypowiedzenia Umowy przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak z przyczyn leżących po stronie Kursanta udzielony zgodnie z Ofertą Kursu upust lub rabat, ulega likwidacji za okres od
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
6. Kwota należna Magiczna Paczucha Anna Łuczak z tytułu zwrotu udzielonego upustu lub rabatu zostanie rozliczona poprzez potrącenie tej kwoty z kwotą należną Kursantowi w związku z rezygnacją z pozostałej, objętej Umową części Czasu Realizacji, w wysokości proporcjonalnej do czasu obowiązywania Umowy.
7. Kursant oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie dla niego faktur elektronicznych bez jego podpisu.

CZAS REALIZACJI

1. W Czasie Realizacji Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić możliwość pobrania materiałów cyfrowych w formacie pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, realizacji Kursu w ramach Zajęć Wirtualnych/online zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Ofertą Kursu, z należytą starannością i na właściwym poziomie.


2. Czas Realizacji rozpoczyna się w momencie wejścia Umowy w życie i otrzymaniu przez Kursanta na wskazany przez niego adres email albo w inny uzgodniony z Kursantem sposób, adresu strony internetowej, z wykorzystaniem której będzie mógł realizować Kurs.
 3. Czas Realizacji wybranej Oferty Kursu obejmuje również dni ustawowo wolne.


4. Całkowite wypełnienie zobowiązań Magiczna Paczucha Anna Łuczak wobec Kursanta następuje w momencie wykorzystania przez Kursanta przewidzianego wybraną Ofertą Kursu Czasu Realizacji.

5. Kursantowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie dokumentowej lub pisemnej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu z zachowaniem 14- dniowego (słownie: czternastodniowego) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień otrzymania wypowiedzenia
przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak, który obowiązuje także w przypadku rozwiązania Umowy z ważnych powodów.


6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kursanta przed upływem okresu, na który została zawarta, Strony Umowy dokonają wzajemnych rozliczeń z uwzględnieniem tygodniowych okresów rozliczeniowych oraz ewentualnej korekty udzielonego upustu lub rabatu.


7. Magiczna Paczucha Anna Łuczak dopuszcza możliwość wydłużenia standardowego Czasu Realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Kursu w standardowym Czasie Realizacji. W takiej sytuacji wszelkie uzgodnienia pomiędzy Magiczna Paczucha Anna Łuczak a Kursantem będą prowadzone za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.


8. Wydłużenie standardowego Czasu Realizacji Kursu nie skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak. Kursant oświadcza, że nie będzie z tego tytułu ubiegał się o zwrot kosztów i/lub udzielenie dodatkowych upustów lub rabatów na Kurs.


9. Zajęcia Wirtualne/ Online Kursant realizuje z wykorzystaniem posiadanego przez Kursanta sprzętu, z zastrzeżeniem że Magiczna Paczucha Anna Łuczak nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z brakiem sprzętu o minimalnej konfiguracji, niezbędnego systemu operacyjnego oraz łączy internetowych o parametrach wskazanych w Regulaminie.


10. Kursant powinien uczestniczyć we wszystkich Zajęciach Wirtualnych/ online, które umówił wspólnie z Magiczna Paczucha Anna Łuczak. Zasady umawiania terminów zajęć zależne są od Oferty Kursu, którą Kursant wykupił. W celu zapewnienia sobie możliwości realizacji Zajęć Wirtualnych/ online w żądanym terminie (tj. dacie i godzinie) Kursant powinien uzgodnić ten termin wraz z Magiczna Paczucha Anna Łuczak prowadzącym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu najpóźniej 24 godziny przed planowaną godzinąrozpoczęcia pierwszych Zajęć Wirtualnych/ online.


11. Aby ukończyć dany poziom nauczania w ramach Kursu Kursant powinien uzyskać wynik pozytywny od prowadzącego. Forma weryfikacji poziomu Kursanta wybierana jest przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak.

12. W razie ukończenia przez Kursanta w ramach wybranej Oferty Kursu kolejnych poziomów nauki z wynikiem pozytywnym, zaliczenia wszystkich przewidzianych przez Sprzedającego testów oraz uiszczenia wszystkich bieżących należności tytułem ceny za Kurs, Magiczna Paczucha Anna Łuczak na życzenie Kursanta wystawi odpowiedni certyfikat potwierdzający zaliczenie określonego poziomu nauczania.


13. Kursant przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rejestrowanie Zajęć Wirtualnych/ online, w których bierze on udział, celem późniejszego odtwarzania tych Zajęć Wirtualnych/online przez osoby upoważnione przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak do obejrzenia tychże zarejestrowanych Zajęć Wirtualnych/online, na przykład w celu weryfikacji sposobu prowadzenia Zajęć Wirtualnych/ online.


14. Platforma edukacyjna Learn Press oraz komunikator internetowy, na których prowadzone są Zajęcia Wirtualne/online mogą być wykorzystywane przez Kursanta tylko w celu przewidzianym tematyką Kursu.

15. Zakazuje się Kursantowi dostarczania za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Learn Press oraz komunikatora internetowego treści o charakterze bezprawnym.

PLATFORMA EDUKACYJNA LEARN PRESS

1. Magiczna Paczucha Anna Łuczak oświadcza, że w ramach oferowanych przez siebie Kursów korzysta z Platformy edukacyjnej LearnPress. 

2. Dostęp do Platformy edukacyjnej przyznawany jest Kursantowi w zależności od wybranej przez niego Oferty Kursu.


3. Magiczna Paczucha Anna Łuczak oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług na Platformie edukacyjnej.

4. Kursant oświadcza, że został poinformowany o fakcie, iż dostęp do Platformy edukacyjnej wymaga uiszczenia przez niego dodatkowej opłaty w wysokości zależnej od wybranej Oferty Kursu.


Korzystanie z Platformy edukacyjnej możliwe jest po utworzeniu Konta oraz uiszczeniu należnej opłaty.

O wysokości opłaty Kursant zostanie poinformowany przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak drogą mailową.


5. Opłata za korzystanie z Platformy edukacyjnej jest jednorazowa. W ramach tejże opłaty Kursant otrzymuje dostęp do Platformy edukacyjnej na cały Czas Realizacji Kursu.


6. Kursant uiszcza opłatę za korzystanie z Platformy edukacyjnej przelewem na konto Magiczna Paczucha Anna Łuczak lub za pośrednictwem systemu płatności24 lub PayPal.

§12 Konsultacje

1. Konsultacja trwa maksymalnie 3 godziny.
2. Konsultacje odbywać się mogą zarówno stacjonarnie (w uzgodnionym miejscu) jak również online.
3. Konsultacje dotyczą tematyki ślubnej.
4. Przedmiot Konsultacji zależy od Klienta. Klient może przesłać do Sprzedawcy listę zagadnień, które mają być przedmiotem Konsultacji, jednak nie jest to konieczne. Na konsultacjach ślubnych poruszane są wszystkie niezbędne zagadnienia.
5. Koszt konsultacji jest stały, bez względu na to czy odbywa się ona stacjonarnie czy online oraz bez względu na to czy trwa 60 min czy pełny (maksymalny czas)- 3h, nie ma znaczenia również ilość zagadnień poruszanych w ramach konsultacji.
6. Termin Konsultacji ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Konsultacji indywidualnie ze Sprzedawcą po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e- mail na adres kontakt@magicznapaczucha.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 500520236.
7. Sprzedawca może oferować również przeprowadzenie konsultacji w formie E-konsultacji.
8. Konsultacje są udzielane odpłatnie, na podstawie wcześniej wypełnionego elektronicznego formularza.
9. E-Konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego na platformie Skype lub innej dogodnej dla Klienta formie lub w formie telefonicznej.
10. Konsultacje są realizowane w terminie 90 dni od dnia zakupu przez Klienta Konsultacji w Sklepie o ile nie wskazano inaczej w opisie Konsultacji.
11. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania Konsultacji, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką zgodę.
12. Klient ma prawo odwołać Konsultacje w terminie do 24 godzin przed planowaną Konsultacją poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail kontakt@magicznapaczucha.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 500520236 (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu Konsultacji w okresie zgodnym z opisem Konsultacji w
Sklepie). W przypadkach nagłych i niezależnych od Klienta Konsultacja może zostać przeniesiona na inny termin na prośbę Klienta i za zgodą Sprzedawcy.
13. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne wynikające ze strony Klienta, w tym te które uniemożliwiają przeprowadzenie Konsultacji w uzgodnionym terminie.

14. W przypadku braku obecności Klienta na Konsultacji w terminie uzgodnionym przez Strony Klientowi nie przysługuje dodatkowy termin Konsultacji.

15. Ze względu na charakter E-konsultacji, Sprzedawca zastrzega, iż mają one charakter ograniczony czasowo.

16. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży, której przedmiotem jest Konsultacja. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku wypowiedzenia Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Sprzedawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną wyłącznie o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.


17. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@magicznapaczucha.pl. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 18. W zakresie nieuregulowanym w opisie Konsultacji lub niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio wskazane w opisie Konsultacji, w dalszej kolejności niniejszego Regulaminu, w szczególności te dotyczące Towarów.

§13 Warsztaty

1. Organizatorem warsztatów jest Magiczna Paczucha Anna Łuczak z siedzibą w Gliwicach.

2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez dokonanie zgłoszenie na warsztaty, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.

4. Zgłoszenia można dokonać poprzez:


     4.1. Przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres email: kontakt@magicznapaczucha.pl, podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


     4.2. Zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.magicznapaczucha.pl 
 

5. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata wymaganego w wydarzeniu zadatku lub całości.

6. Pełen Regulamin warsztatów dostępny jest pod adresem: https://www.magicznapaczucha.pl/regulamin-warsztaty/

§14 Organizacja przyjęć okolicznościowych

1. Organizatorem przyjęć okolicznościowych jest Magiczna Paczucha Anna Łuczak z siedzibą w Gliwicach.
2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez dokonanie zgłoszenie, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Regulaminu i zaleceń osób prowadzących i organizujących przyjęcie okolicznościowe.
4. Zakupu Produktu jakim jest Organizacja Przyjęć Okolicznościowych można dokonać poprzez:
     4.1. Przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@magicznapaczucha.pl, podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
     4.2. Zakupu Produktu przez sklep internetowy dostępny na www.magicznapaczucha.p
5. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata wymaganego w wydarzeniu zadatku lub całości.
6. Pełen Regulamin Organizacji przyjęć okolicznościowych dostępny jest pod adresem: https://www.magicznapaczucha.pl/regulamin-organizacji-imprez-okolicznosciowych

§15 Usługi świadczone drogą elektroniczną

USŁUGI CYFROWE- ZAWARCIE UMOWY

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki Newsletter’a, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newsletter’a, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności i/lub w odrębnym regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu.


3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za Treść cyfrową lub inną Usługę cyfrową.


4. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

     4.1. posiadanie dostępu do sieci Internet,


     4.2. posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego
 zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,


     4.3. unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.


7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.


9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń
 technicznych narzędzi, z których korzysta i inne.


11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 

15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego
 Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
kopiuje Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów
do jego zasobów.


16. Klient może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

17. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.

18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

19. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym Regulaminie.

20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.

DOSTRACZENIE TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. może to odbywać się także cyklicznie, w określonych odstępach uzasadnionych specyfiką i celami danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych).
2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia
do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

CENY TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa).
2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych.
Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.

4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w Regulaminie danej promocji.


5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.


6. Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.


7. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu (wtyczki).

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:

     8.1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie;


     8.2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia i zakupiony produkt;

9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

     1.1. poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
     1.2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały
z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
     2.1. zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
     2.2. zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym
prawem,
     2.3. zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,

     2.4. zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia
Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
5. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.
6. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.
7. Aby pobranie aktualizacji było możliwe, należy zachować e-mail z treścią i linkiem zakupionej treści lub usługi cyfrowej (pobranie aktualizacji danego produktu następuje z tego samego linku).
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie przez Klienta e-mail’a z linkiem do produktu, a tym samym dostępu do aktualizacji.

§16 Przedsprzedaż Produktów, Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych

1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.
3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.
4. Termin dostępności Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.
5. Przedsprzedaż może być łączona z innymi promocjami.
6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§17 Dane osobowe i pliki cookies

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca- Anna Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą Magiczna Paczucha Anna Łuczak pod adresem ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice, NIP: 6312691365 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail:
kontakt@magicznapaczucha.pl lub magicznapaczucha@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego, która zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
5.Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, dobrowolne jest także podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta, z zastrzeżeniem, iż brak ich podania uniemożliwia rejestrację a także zawarcie i zrealizowanie umów zawieranych przez Klienta ze Sprzedawcą.
6.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

     6.1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
     6.2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
     6.3.rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
     6.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
     6.5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
     6.6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
     6.7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
     6.8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
     6.9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

     6.10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

     6.11. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Niepodanie ich spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
9. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
10. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo
danych, m.in. poprzez:

     10.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
     10.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
     10.3 lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie
jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
12. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

15. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/polityka-prywatnosci

§18 Reklamacje

1. W razie niezgodności Produktów, treści cyfrowych, usług cyfrowych z umową, możesz skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
2. Reklamacje można składać na adres e-mail kontakt@magicznapaczucha.pl lub magicznapaczucha@gmail.com.
3. Na każdą reklamacje Sprzedawca odpowiada w terminie do 14 dni od doręczenia reklamacji.
4. Jeżeli zawierasz umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:

     4.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
     4.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
     4.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
     4.4. skorzystania z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Więcej szczegółów na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili,
stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.
3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

     6.1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

     6.2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
     6.3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,

     6.4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,

     6.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem
Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z
reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który
skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.
15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).  
16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§19 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

     3.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
     3.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
     3.3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
7. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§20 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

1.Przedsiębiorca na prawach konsumenta to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta, m.in.
     2.1. Usługi cyfrowe świadczone drogą elektroniczną,
     2.2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
     2.3. Reklamacja i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w §20 oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupione Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe lub Produkty fizyczne, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód tego oświadcza, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią
załączniki do niniejszego Regulaminu.

§21 Informacje dodatkowe

KONTO

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:

Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło) i złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fmagicznapaczucha.pl lub

pisemnie na adres Sprzedawcy: 


Magiczna Paczucha Anna Łuczak, 
 ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice.

TREŚCI DOSTĘPNE NIEODPŁATNIE

1. Na blogu publicznie dostępne są treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, z którymi możesz zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
2. Część treści dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Newsletter’a.

NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter’a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter’a.
4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@magicznapaczucha.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
Magiczna Paczucha Anna Łuczak, ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice

RABAT

1. Sprzedawca może przyznawać Klientom rabaty na zasadach i warunkach ustalonych przez Sprzedawcę.
2. Rabat przysługuje zarówno Klientom posiadającym Konto w sklepie Sprzedawcy, jak i niezarejestrowanym Klientom.
3. Rabat jest jednorazowy i można z niego skorzystać tylko jeden raz w ramach zakupów w Sklepie i nie można go łączyć z innymi rabatami.
4. Rabat uzyskany nieprawidłowo może zostać cofnięty. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą e-mailową, telefoniczną bądź poprzez wiadomość SMS.
5. Skorzystanie z rabatu jest dobrowolne.
6. Przyznanie rabatu następuje poprzez udostępnienie Klientowi kodu rabatowego. Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu „Zastosuj kupon” na stronie „Koszyka”. Wpisanie kodu w sposób wyżej opisany spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową Produktów znajdujących się w koszyku.

7. Rabaty nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden rabat.

 

KOMENTARZE

1. Na blogu funkcjonuje system komentarzy.
2. Można publikować na blogu swoje komentarze, zarówno anonimowo, pod pseudonimem, jak również pod swoim imieniem lub nazwiskiem.
3. System komentarzy obsługiwany jest przez Disqus, Inc. Korzystając z systemu komentarzy, korzystasz z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Disqus, Inc. na zasadach określonych w Regulaminie, którym posługuje się Disqus, Inc.
4. Zakazane jest publikowanie komentarzy bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne.
5. Zachowuję prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających powyższy zakaz.

OPINIE

1. Wszystkie publikowane na stronie www.magicznapaczucha.pl opinie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy korzystali z produktów / usług Magiczna Paczucha Anna Łuczak lub je nabyli.
2. Na stronie https://www.magicznapaczucha.pl nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii.
3. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.
4. Sprzedawca zwraca się do Klienta indywidualnie z prośbą o przekazanie opinii, jeśli taką otrzyma, samodzielnie publikuję ją na stronie.
5. Sprzedawca nie udziela gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płaci za wystawienie opinii.
6. Nie wszystkie opinie, które sprzedawca otrzyma, podlegają publikacji. Sprzedawca decyduje we własnym zakresie, czy daną opinię chcę wykorzystać.
7. Prośbę o wystawienie opinii Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta, który pozyskał przy zawieraniu z Klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z produktów / usług Sprzedawcy lub je nabył.
8. W sytuacji, gdy pomimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Klienta, a Sprzedawca opublikował taką opinię na stronie, należy zgłosić ten fakt, wysyłając wiadomość na adres kontakt@magicznapaczucha.pl. Takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w imieniu Klienta, Sprzedawca usunie opinię ze swojej strony internetowej.
9. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Produktu, Treści cyfrowej lub Usługi/ Usługi cyfrowej, w specjalnej zakładce służącej do Rabaty nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden rabat.

PROMOCJE

1. Sklep może organizować promocje (dalej „Promocje”). W ramach Promocji mogą być między innymi:

     1.1. promocje produktowe – polegające na obniżce ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

     1.2. promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji,
     1.3. pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Kupującemu rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się̨ na stronie Promocji;
     1.4. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć́ dowolnego kanału dostawy.
     1.5. promocje usługowe- polegające na obniżce ceny danej usługi zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

2. Promocja może być́ uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 6 niniejszego regulaminu, może dotyczyć́ wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile Regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być́ prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

KARTY PODARUNKOWE

Pełen Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/regulamin-kart-podarunkowych/

§22 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu:

       2.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy
       2.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
       2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; dodania, zmiany lub rezygnacji ze świadczenia Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
       2.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (takich jak przykładowo świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
       2.5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów, które nie mają charakteru umów ciągłych, jak np. Umowa Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a w szczególności zmiany 10 Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (magicznapaczucha.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
  korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie
  Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza
  zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga Sąd Właściwy miejscowo i rzeczowo.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
  6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu

                                                                                                       Gliwice, 01.01.2023 r.

WERSJE ARCHIWALNE

0