Regulamin Kart Podarunkowych

Definicje

 
 1. Karta Podarunkowa – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w sklepie Magiczna Paczucha, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty.
 2. Nabywca– osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 3. Użytkownik– Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca– Magiczna Paczucha
 5. Towary– rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez użytkowników występujących w Serwisie w charakterze sprzedających.
 6. Punkt Dystrybucji– sklep stacjonarny, w ramach którego umożliwiane jest nabycie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup.
 7. Regulamin – zasady korzystania ze sklepu, zamieszczone na stronie https://magicznapaczucha.pl/regulamin

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w sklepie. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej:

  a) zakupionej online – Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje w ciągu kolejnych 10 min od momentu dokonania płatności Kartę Podarunkową w formie wiadomości e-mail, zawierającą treść kuponu, który składa się z cyfr i liter o łącznej długości 12 znaków. Wydawca zaleca Nabywcy weryfikację wszystkich folderów posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM” celem weryfikacji czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy,

  b) zakupionej w Punkcie Dystrybucji – nastąpi poprzez wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy, z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika, w formie ustalonej indywidualnie przez Wydawcę z Punktem Dystrybucji.

 3. Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w sklepie, zaś nabywaną w Punkcie Dystrybucji (sklepie stacjonarnym), poprzez zapłatę z wykorzystaniem metod płatności udostępnianych przez Punkt Dystrybucji.
 4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy: 
 • 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
 • 100 zł (słownie: sto złotych)
 • 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
 • 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 • 300 zł (słownie: trzysta złotych)
 • 400 zł (słownie: czterysta złotych)
 • 500 zł (słownie: pięćset złotych)

5. Koszt przesyłki zakupionych Towarów dzięki Karcie Podarunkowej należy doliczyć do wartości Karty. Koszt wysyłki jest zależny od ilości oraz wagi zakupionych Towarów.  

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

7. Użytkownik może opłacić Kartą Podarunkową jedynie wartość Towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki Towaru Użytkownik pokrywa ze środków własnych. 

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w sklepie

Zasady korzystania z karty podarunkowej

 1. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w sklepie w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 2. Użytkownik nie musi być w pełni zarejestrowanym użytkownikiem celem wykorzystania Karty Podarunkowej w transakcji. 
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Użytkownika Towary.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
 5. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności za Transakcję.
 6. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych nie może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi.
 7. Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w sklepie w ramach jednej Transakcji za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
  c) w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu sklepu Magiczna Paczucha lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
 9. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wydawca ma także prawo dokonać blokady konta Użytkownika prowadzonego na jego rzecz w sklepie.
 10. Nabycie Kart Podarunkowych możliwe jest w sklepie pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/sklep/karta-podarunkowa.
 11. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.
 12. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy a także w Punkcie Dystrybucji, w którym nabyli Kartę Podarunkową.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  a) pisemnej na adres: Magiczna Paczucha, 44-122 Gliwice, ul. Wilgi 4/1
  b) za pomocą adresu mailowego: kontakt@magicznapaczucha.pl.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

Zwrot

 1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową. 
 2. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: kontakt@magicznapaczucha.pl Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana. Taką samą procedurę weryfikacji przechodzą Karty Podarunkowe zwracane za pośrednictwem Puntu Dystrybucji
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w sklepie, opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma zwrotu w postaci nowej Karty Podarunkowej o wartości pierwotnej, każdorazowo powinien skontaktować się z Wydawcą na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl
 4. Jeżeli wartość zwrotu (cena Towaru), o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, którą była dokonywana płatność za Towar, Użytkownik, który dokonuje zwrotu Towaru otrzymuje jedynie kwotę stanowiącą równowartość zwracanego Towaru. Różnica wartości Karty Podarunkowej wykorzystanej do płatności za zwracany Towar i kwoty stanowiącej równowartość zwracanego Towaru ulega przepadkowi.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/regulamin-kart-podarunkowych.
 2. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: https://magicznapaczucha.pl/regulamin-kart-podarunkowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.
 5. W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Kart Podarunkowych awarii technicznych lub błędów technicznych, Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych w terminie do 12 godzin po usunięciu awarii lub błędu technicznego.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem sklepu, dostępnym na stronie https://magicznapaczucha.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 4 powyżej.

                                                                                 Obowiązuje od dnia 02.10.2019 r.

0