Koordynacja dnia ślubu i wesela

Wszystko zaplanowaliście sami, znaleźliście idealną salę, dj-a/ zespół, fotografa, video, dekoracje prawie gotowe? Martwicie się jedynie, czy na pewno tego dnia wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Za­pew­ni­my Wam kom­fort i spo­kój w dniu ślubu, przej­mu­jąc na sie­bie wszyst­kie kwe­stie or­ga­ni­za­cyj­ne, to­wa­rzy­sząc Wam i go­ściom od po­ran­nych przy­go­to­wań.

Wedding planner, Celebrant jest osobą decyzyjną w tym dniu i sprawuje rolę managera miejsca wesela (np. sali), który ma na oku m.in. czystość na sali weselnej, stan bufetów, pracę kelnerów czy też trzyma pieczę nad klimatyzacją/ogrzewaniem sali.

Para Młoda w tym czasie zajmuje się sobą i ma świadomość, że cały „chaos” tego dnia jest pod kontrolą profesjonalistów.

Ma­rzy­cie o świę­tym spo­ko­ju i ni­czym nie­za­kłó­ca­nej ra­do­ści w dniu, w któ­rym to Wy je­ste­ście naj­waż­niej­si? Przej­mie­my na sie­bie nie tylko Wasze obo­wiąz­ki, ale i Wasz stres, po­zo­sta­wia­jąc tylko to co przy­jem­ne.

Opis

Wszystko zaplanowaliście sami, znaleźliście idealną salę, dj-a/ zespół, fotografa, video, dekoracje prawie gotowe? Martwicie się jedynie, czy na pewno tego dnia wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Za­pew­ni­my Wam kom­fort i spo­kój w dniu ślubu, przej­mu­jąc na sie­bie wszyst­kie kwe­stie or­ga­ni­za­cyj­ne, to­wa­rzy­sząc Wam i go­ściom od po­ran­nych przy­go­to­wań.

Wedding planner, Celebrant jest osobą decyzyjną w tym dniu i sprawuje rolę managera miejsca wesela (np. sali), który ma na oku m.in. czystość na sali weselnej, stan bufetów, pracę kelnerów czy też trzyma pieczę nad klimatyzacją/ogrzewaniem sali.

Para Młoda w tym czasie zajmuje się sobą i ma świadomość, że cały „chaos” tego dnia jest pod kontrolą profesjonalistów.

Ma­rzy­cie o świę­tym spo­ko­ju i ni­czym nie­za­kłó­ca­nej ra­do­ści w dniu, w któ­rym to Wy je­ste­ście naj­waż­niej­si? Przej­mie­my na sie­bie nie tylko Wasze obo­wiąz­ki, ale i Wasz stres, po­zo­sta­wia­jąc tylko to co przy­jem­ne.

Ko­or­dy­na­cję Dnia Ślubu roz­po­czy­na­my naj­póź­niej na mie­siąc przed uro­czy­sto­ścią i stan­dar­do­wo re­ali­zu­je­my:

 • Przygotowanie Terminarza miesiąca przedślubnego dla Narzeczonych.
 • Opracowanie Scenariusza Dnia Ślubu oraz dopilnowanie realizacji wydarzeń według planów.
 • Analizę wszelkich podpisanych przez Was umów z usługodawcami i miejscem weselnym.
 • Konsultacje w ramach optymalnego rozplanowania miejsca na sali, komponowania menu weselnego, przebiegu uroczystości itp.
 • Pomoc w zarządzaniu listą gości
 • Dopilnowanie terminów i obecności usługodawców.
 • Kontrolę pracy usługodawców w dniu ślubu zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
 • Pośrednictwo w rozliczeniu za usługi wykonawców.
 • Obecność od momentu przygotowań (makijaż, fryzura).
 • Odebranie wiązanki ślubnej wraz z innymi elementami florystycznymi.
 • Dopilnowanie gotowości świadków do ceremonii zaślubin.
 • Dopilnowanie przygotowań w miejscu zaślubin oraz na sali weselnej.
 • Pomoc w sprawnym usadzeniu gości do stołów.
 • Opieka nad gośćmi weselnymi (koordynacja porannych przygotowań, transportu, noclegów).
 • Opieka nad Parą Młodą.
 • Synchronizowanie pracy kuchni i obsługi kelnerskiej z wydarzeniami na sali weselnej.
 • Nadzorowanie demontażu dekoracji na sali weselnej.
 • Działania wynikające z pojawiających się na bieżąco losowych wydarzeń.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

Dostępny
Zarezerwowane
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wysyłając wiadomość wy­ra­żasz zgodę na prze­twa­rza­nie Twoich da­nych oso­bo­wych przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak  w celu i za­kre­sie ko­niecz­nym do udzie­le­nia od­po­wie­dzi na prze­sła­ne py­ta­nie. Jednocześnie wiem, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać i ro­zu­miem, że po­da­nie da­nych oso­bo­wych w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym jest do­bro­wol­ne. Jednocześnie akceptu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści.

Rate this product

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

0