Regulamin warsztatów

Magiczna Paczucha organizuje warsztaty w zakresie:

 • Kreatywnej zabawy z dzieckiem- jeśli chcesz zorganizować niezapomniane kreatywne urodziny swojemu dziecku
 • Niezapomniany kreatywny wieczór panieński
 • Scrapbooking
 • String art.
 • Makrama

Warsztaty obejmują wszystkie organizowane spotkania i warsztaty w pracowni- stacjonarnie.

Zakup warsztatów jednocześnie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Cel warsztatów

Kreatywne urodziny dziecka

Celem warsztatów dla dzieci jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci. Warsztaty mają na celu wyzwolić kreatywną postawę dziecka, rozwinąć wyobraźnie, umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Dzięki warsztatom dzieci: solenizanci i goście będą mieli niezapomniane przyjęcie urodzinowe, które spędzą w kreatywny sposób.

Wieczór Panieński

Wieczór panieński można spędzić twórczo i kreatywnie. Dlatego powstały warsztaty dla kobiet, które chcą się czegoś nauczyć, zrobić coś dla siebie i spędzić wspaniale czas w miłej i przyjemnej atmosferze.

Scrapbooking

Celem warsztatów scrapbookingowych jest pokazanie i nauka różnych technik ozdabiania swoich prac tj. cardmaking, scrapbooking- ozdabianie albumów, decoupage, quilling, DIY z papieru.

String Art

Celem warsztatów string art jest nauka techniki tworzenia obrazów na drewnie.

Makrama

Celem warsztatów Makrama jest nauka wyplatywania makram i łapaczów snów.

Celem warsztatów kreatywnych dla dzieci i seniorów jest nauka rękodzieła, miłe spędzenie czasu i dobra zabawa

Organizatorzy

Organizatorem warsztatów jest Magiczna Paczucha Anna Łuczak, właścicielka firmy z siedzibą w Gliwicach.

Uczestnicy

Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez dokonanie zgłoszenie na warsztaty, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń osób prowadzących warsztaty. Dodatkowo zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.

Zgłoszenie na warsztaty

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

 1. Przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@magicznapaczucha.pl, podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.magicznapaczucha.pl w zakładce SKLEP- WARSZTATY
 3. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata wymaganego w wydarzeniu zadatku.

Płatność

Po otrzymaniu informacji o dostępności miejsca na warsztatach należy dokonać płatności wymaganego zadatku. Dokonanie płatności za warsztaty jest gwarancją uczestnictwa w warsztatach.

Zadatek odliczany jest od kwoty ogólnej warsztatów. Z kolei reszta kwoty wpłacana jest przez Uczestnika w dniu warsztatów.

Rezygnacja z uczestnictwa

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, mailowo: kontakt@magicznapaczucha.pl, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Zadatek, który został wpłacony jest bezzwrotny.

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą warsztatów Organizator ma prawo potrącić do 40% wysokości dokonanej wpłaty (na poczet zakupionych materiałów).

Odwołanie warsztatów

Organizator ma prawo odwołać warsztaty w wyjątkowych sytuacjach:

 • niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej)
 • rezygnacja organizatora lub współorganizatora
 • zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie

W przypadku odwołania wizyty przez Organizatora, z  któregokolwiek wymienionego powodu powyżej Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

Udostępnianie wizerunku

W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac Uczestników, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Magicznej Paczuchy i/lub na Facebooku i Instagramie. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów.

Warsztat na prezent

Istnieje możliwość zakupu warsztatów na prezent, w tym celu warto skorzystać z bonu prezentowego

Reklamacje

Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl.

Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego.

Proszę pobrać Formularz Reklamacji oraz wypisać i podpisać, następnie wysłać na wyżej wymieniony adres mailowy, bądź dostarczyć osobiście w siedzibie firmy.

Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.

Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

Gliwice, 29.03.2020 

0