Kompleksowa organizacja ślubu i wesela z koordynacją

Oferta skierowana jest do Par, które chcą powierzyć nam kompleksową organizację ślubu i wesela czyli „od A do Z”.

W ramach współpracy oferujemy pełne wsparcie, dyspozycyjność i zaangażowanie. Korzystając z Naszego doświadczenia oraz bazy sprawdzonych podwykonawców, oszczędzimy Państwu 12 miesięcy czasochłonnych przygotowań. Będziemy Państwu towarzyszyć podczas dnia ślubu od wczesnych godzin rannych do północy lub dłużej, kontrolując przebieg uroczystości, tak abyście mogli dobrze się bawić, nam pozostawiając zmartwienia.

Za­pla­nu­je­my razem z Wami i zor­ga­ni­zu­je­my w naj­drob­niej­szym de­ta­lu Waszą, nie­po­wta­rzal­ną uro­czy­stość. Speł­ni­my Wasze ślub­ne ma­rze­nia lub na­tchnie­my Was, pre­zen­tu­jąc nie­ba­nal­ne po­my­sły.

Przy­go­to­wu­je­my uro­czy­sto­ści „szyte na miarę”, dla­te­go nasza ofer­ta jest per­so­na­li­zo­wa­na. Do­kład­ną wy­ce­nę usług opra­co­wu­je­my po ze­bra­niu nie­zbęd­nych in­for­ma­cji o Wa­szych pla­nach i za­ło­że­niach.

Opis

Oferta skierowana jest do Par, które chcą powierzyć nam kompleksową organizację ślubu i wesela czyli „od A do Z”.

W ramach współpracy oferujemy pełne wsparcie, dyspozycyjność i zaangażowanie. Korzystając z Naszego doświadczenia oraz bazy

sprawdzonych podwykonawców, oszczędzimy Państwu 12 miesięcy czasochłonnych przygotowań. Będziemy Państwu towarzyszyć podczas dnia ślubu od wczesnych godzin rannych do północy lub dłużej, kontrolując przebieg uroczystości, tak abyście mogli dobrze się bawić, nam pozostawiając zmartwienia.

Za­pla­nu­je­my razem z Wami i zor­ga­ni­zu­je­my w naj­drob­niej­szym de­ta­lu Waszą, nie­po­wta­rzal­ną uro­czy­stość. Speł­ni­my Wasze ślub­ne ma­rze­nia lub na­tchnie­my Was, pre­zen­tu­jąc nie­ba­nal­ne po­my­sły.

Przy­go­to­wu­je­my uro­czy­sto­ści „szyte na miarę”, dla­te­go nasza ofer­ta jest per­so­na­li­zo­wa­na. Do­kład­ną wy­ce­nę usług opra­co­wu­je­my po ze­bra­niu nie­zbęd­nych in­for­ma­cji o Wa­szych pla­nach i za­ło­że­niach.

Przygotowanie ślubu i wesela jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Koszt kompleksowej organizacji wesela zależy od wielu czynników, przede wszystkim od zakresu obowiązków, które miałyby należeć do konsultanta, ale też od liczby gości, miejsca wesela, dekoracji itp. Dlatego każda tego typu usługa jest wyceniana indywidualnie.

W pakiecie również uwzględniona jest koordynacja dnia ślubu i wesela.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

Dostępny
Zarezerwowane
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wysyłając wiadomość wy­ra­żasz zgodę na prze­twa­rza­nie Twoich da­nych oso­bo­wych przez Magiczna Paczucha Anna Łuczak  w celu i za­kre­sie ko­niecz­nym do udzie­le­nia od­po­wie­dzi na prze­sła­ne py­ta­nie. Jednocześnie wiem, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać i ro­zu­miem, że po­da­nie da­nych oso­bo­wych w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym jest do­bro­wol­ne. Jednocześnie akceptu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści.

Rate this product

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

0