Koordynacja dnia ślubu i wesela

Wszystko zaplanowaliście sami, znaleźliście idealną salę, dj-a/ zespół, fotografa, video, dekoracje prawie gotowe? Martwicie się jedynie, czy na pewno tego dnia wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Za­pew­ni­my Wam kom­fort i spo­kój w dniu ślubu, przej­mu­jąc na sie­bie wszyst­kie kwe­stie or­ga­ni­za­cyj­ne, to­wa­rzy­sząc Wam i go­ściom od po­ran­nych przy­go­to­wań.

Wedding planner, Celebrant jest osobą decyzyjną w tym dniu i sprawuje rolę managera miejsca wesela (np. sali), który ma na oku m.in. czystość na sali weselnej, stan bufetów, pracę kelnerów czy też trzyma pieczę nad klimatyzacją/ogrzewaniem sali.

Para Młoda w tym czasie zajmuje się sobą i ma świadomość, że cały „chaos” tego dnia jest pod kontrolą profesjonalistów.

Ma­rzy­cie o świę­tym spo­ko­ju i ni­czym nie­za­kłó­ca­nej ra­do­ści w dniu, w któ­rym to Wy je­ste­ście naj­waż­niej­si? Przej­mie­my na sie­bie nie tylko Wasze obo­wiąz­ki, ale i Wasz stres, po­zo­sta­wia­jąc tylko to co przy­jem­ne.

Dowiedz się więcej