Kompleksowa organizacja ślubu i wesela z koordynacją

Oferta skierowana jest do Par, które chcą powierzyć nam kompleksową organizację ślubu i wesela czyli „od A do Z”.

W ramach współpracy oferujemy pełne wsparcie, dyspozycyjność i zaangażowanie. Korzystając z Naszego doświadczenia oraz bazy sprawdzonych podwykonawców, oszczędzimy Państwu 12 miesięcy czasochłonnych przygotowań. Będziemy Państwu towarzyszyć podczas dnia ślubu od wczesnych godzin rannych do północy lub dłużej, kontrolując przebieg uroczystości, tak abyście mogli dobrze się bawić, nam pozostawiając zmartwienia.

Za­pla­nu­je­my razem z Wami i zor­ga­ni­zu­je­my w naj­drob­niej­szym de­ta­lu Waszą, nie­po­wta­rzal­ną uro­czy­stość. Speł­ni­my Wasze ślub­ne ma­rze­nia lub na­tchnie­my Was, pre­zen­tu­jąc nie­ba­nal­ne po­my­sły.

Przy­go­to­wu­je­my uro­czy­sto­ści „szyte na miarę”, dla­te­go nasza ofer­ta jest per­so­na­li­zo­wa­na. Do­kład­ną wy­ce­nę usług opra­co­wu­je­my po ze­bra­niu nie­zbęd­nych in­for­ma­cji o Wa­szych pla­nach i za­ło­że­niach.

Dowiedz się więcej