kalendarz-adwentowy

Regulamin- Wyzwanie Kalendarz Adwentowy

wyzwanie-kalendarz-adwentowy

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wyzwania pod nazwą „Wyzwanie Kalendarz Adwentowy”.
 2. Organizatorem Wyzwania jest Magiczna Paczucha, ul. Wilgi 4/1, 44-122 Gliwice
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.magicznapaczucha.pl/wyzwanie/regulamin-wyzwanie-kalendarz-adwentowy
 4. Wzięcie udziału w Wyzwaniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści, a także akceptacją publicznego ogłoszenia wyników.
 5. Fundatorem nagród są Organizatorzy.
 6. Wyzwanie trwa od 28.11.2020 do 30.11.2020 r.
 7. Zgłaszając pracę na Wyzwanie jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczenie jej na blogu magicznapaczucha.pl i fanpage na Facebooku: Magiczna Paczucha oraz profilu na IG: @luczakovama
 8.  

§2 ZASADY I PRZEBIEG WYZWANIA

 1. Wyzwanie trwa na Instagramie i Facebooku na profilach Organizatorów:
  Instagram: @luczakovama,
  Facebook- Fanpage Magiczna Paczucha
  od  28.11.2020 r. do 30.11.2020 r (włącznie)
 2. Uczestnikiem Wyzwania może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Wyzwania określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest spełnienie łącznie następujących warunków
  • Udostępnienie zdjęcia wykonanej pracy na Instagramie i/lub Facebooku- praca nie może być publikowana wcześniej (tylko nieopublikowane zdjęcie, stworzone na potrzeby Wyzwania).
  • Dozwolony jest dowolny format pracy- liczy się kreatywność.
  • Oznaczenie pod opublikowanym zdjęciem: Na Instagramie- profilu @luczakovama; Na Facebooku- Fanpage Magiczna Paczucha
  • W treści udostępnionego zdjęcia wpisać: „Biorę udział w wyzwaniu Magiczna Paczucha”
  • Udostępnienie hashtagu: #wyzwanieMagicznaPaczucha
 1. Wykonanie czynności opisanych w ust. 4 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Wyzwaniu tj. do wyłonienia zwycięskiej pracy, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, ale może on wygrać tylko jedną  nagrodę.

§3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Wyzwaniu przyznane będą dwa zestawy nagród, zwane dalej „Nagrodami”, za pierwsze i drugie miejsce. Brane są pod uwagę wszystkie prace udostępnione zarówno na Facebook’u jak i na Instagramie.

  1) Pierwsze miejsce: Świąteczny Box prezentowy
  2) Drugie miejsce: 15% zniżki na zakupy w sklepie Magiczna Paczucha

 2. Wyzwanie zostanie rozstrzygnięte 01.12.2020 r. o godz. 17:00
 3. Wyboru najbardziej kreatywnej pracy wskazanej w §1 ust. 1 Regulaminu dokonuje Organizator lub osoba upoważniona przez Organizatora.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Organizatora pod postem konkursowym, a także na stronie internetowej Organizatora.
  Instagram: profil @luczakovama
  Facebook: Fanpage Magiczna Paczucha
  Strona internetowa: www.magicznapaczucha.pl/wyniki-wyzwanie-kalendarz-adwentowy
 1. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest:

  – zgłoszenie się z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numerem telefonu) do Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook lub Instagram, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.

 3. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Wyzwania jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Wyzwania przesłać na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Wyzwaniu.
 4. W przypadku gdy Zwycięzca Wyzwania w terminie określonym powyżej nie prześle, zwycięzca Wyzwania traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Organizator. Ponadto, w przypadku gdy Zwycięzca Wyzwania w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Wyzwania traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Organizator wyzwania.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator zobowiązuje się przesłać drogą pocztową Nagrodę dla zwycięzców w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych j.w.
 7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Wyzwania można zgłaszać na adres kontakt@magicznapaczucha.pl, w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Wyzwaniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Wyzwania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@magicznapaczucha.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów dostępne są

  Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wyzwania, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Wyzwania (w szczególności wysłania Nagrody), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

 4. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego zakończenia zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Wyzwania polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

  3) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 5. Wyzwanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Wyzwania nieprawidłowych danych.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Wyzwaniu, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo publikowania wszystkich nadesłanych prac na innych, niż Facebook portalach społecznościowych na których promowane są produkty Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Wyzwania w każdym czasie.
 7. Wyzwanie nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Wyzwaniem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
0