Ślub i wesele niespodzianka

Przy­go­tu­je­my dla Was ca­łość kom­plek­so­wo lub wy­bra­ne ele­men­ty w wiel­kiej ta­jem­ni­cy przez Wami lub jed­nym z Was albo przed go­ść­mi. Jeśli ko­cha­cie nie­spo­dzian­ki i cie­szy Was moż­li­wość prze­ży­cia ślubu spon­ta­nicz­nie – ślub nie­spo­dzian­ka do­star­czy Wam wielu wra­żeń.

Czytaj dalej