konkurs-dzien-babci-i-dziadka

Regulamin konkurs Dzień Babci i Dziadka

konkurs-dzien-babci-i-dziadka

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „Dzień Babci i Dziadka Magiczna Paczucha” i polega na pozostawieniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób na co dzień dbasz o zdrowie swoich Dziadków oraz za co im chcesz podziękować?” w postaci komentarza pod postem konkursowym.

 2. Organizatorem Konkursu jest Magiczna Paczucha Anna Koczuba, ul. Wilgi 4/1 44-122 Gliwice, identyfikującą się numerem REGON: 386104186 NIP: 6312691365 (dalej „Organizator”).

 3. Fundatorem nagród są Organizatorzy.

 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści, a także akceptacją publicznego ogłoszenia wyników.

 5. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie minimalną liczbę komentarzy pod postem konkursowym. Minimalna liczba komentarzy to 50, co oznacza, że minimum 50 różnych osób/ profili zarówno na Instagramie (50) i Facebooku (50) musi wziąć udział, aby konkurs mógł zostać zakończony, a zwycięzcy wyłonieni.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa na Instagramie i Facebooku na profilach Organizatorów:
  Instagram: @luczakovama, @magicznapaczucha
  Facebook- Fanpage Magiczna Paczucha
  od  12.01.2021 r. do 14.01.2021 r (włącznie)

 2. Konkurs na Facebooku i Instagramie przeprowadzany jest osobno, co oznacza, że profile te nie łączą się. Osobny konkurs przeprowadzany jest na Instagramie na profilu @luczakovama, gdzie tam wygrywa 1 osoba i osobny na Facebooku na fanpage Magiczna Paczucha, gdzie również wygrywa 1 osoba.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorami Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków

  • Obserwowanie profilu: Instagram- @luczakovama i @magicznapaczucha – konkurs na Instagramie
  • Obserwowanie profilu na Facebook- Fanpage Magiczna Paczucha- konkurs na Facebooku
  • Zostawienie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób na co dzień dbasz o zdrowie swoich Dziadków oraz za co im chcesz podziękować?”
  • Oznaczenie w komentarzu 3 osób, które zachęcisz do udziału w konkursie
  • Polubienie posta konkursowego
 7. Wykonanie czynności opisanych w ust. 6 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia zwycięskiej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.

 8. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdanie i może on wygrać tylko jedną  nagrodę.

 9. Treść posta konkursowego znajduje się pod postem konkursowym pod adresem:
  Facebook:
  👵🏼KONKURS👴🏼

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie:

 

🌹Portret Digital lub ramka ze zdjęciem/zdjęciami z grafiką z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

❗️Regulamin konkursu znajdziesz na stronie:

www.magicznapaczucha.pl/regulamin-konkurs-dzien-babci-i-dziadka

 

Konkurs trwa od 12.01.2021 do 14.01.2021 (włącznie)

 

Wyniki konkursu: 16.01.2021

Zwycięzca zostanie ogłoszony na naszym profilu, a także na stronie internetowej Magicznej Paczuchy 16.01.2021 o godz. 17:00

 

Zasady konkursu:

✅ zaobserwuj Fanpage Magiczna Paczucha

✅ polub udostępniony post

✅ oznacz 3 osoby i zachęć do udziału w konkursie

      ✅ w komentarzu pod postem odpowiedz na pytanie:

W jaki sposób na co dzień dbasz o zdrowie swoich Dziadków oraz za co im chcesz podziękować

 

❗️Minimum komentarzy 50- od różnych osób.

Instagram:
👵🏼KONKURS👴🏼

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie:

 

🌹Portret Digital lub ramka ze zdjęciem/zdjęciami z grafiką z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

❗️Regulamin konkursu znajdziesz na stronie:

www.magicznapaczucha.pl/regulamin-konkurs-dzien-babci-i-dziadka

 

Konkurs trwa od 12.01.2021 do 14.01.2021 (włącznie)

 

Wyniki konkursu: 16.01.2021

Zwycięzca zostanie ogłoszony na naszym profilu, a także na stronie internetowej Magicznej Paczuchy 16.01.2021 o godz. 17:00

 

Zasady konkursu:

✅ zaobserwuj profil @luczakovama i @magicznapaczucha

✅ polub udostępniony post

✅ oznacz 3 osoby i zachęć do udziału w konkursie

✅ w komentarzu pod postem odpowiedz na pytanie:

W jaki sposób na co dzień dbasz o zdrowie swoich Dziadków oraz za co im chcesz podziękować

§3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznana będzie jedna nagroda, zwane dalej „Nagrodami”. Jedna na Facebooku i jedna na Instagramie.
 • Nagroda: Portret Digital lub ramka ze zdjęciem/zdjęciami z grafiką z okazji Dnia Babci i Dziadka 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16.01.2021 r. o godz. 17:00

 2. Wyboru najbardziej kreatywnego komentarza wskazanego w §1 ust. 1 Regulaminu dokonuje Organizator lub osoba upoważniona przez Organizatora.

 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Organizatora pod postem konkursowym, a także na stronie internetowej Organizatora.
  Instagram: profil @luczakovama i @magicznapaczucha
  Facebook: Fanpage Magiczna Paczucha

Strona internetowa: www.magicznapaczucha.pl/wyniki-konkurs-dzien-babci-i-dziadka

 1. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 2. Warunkiem odebrania nagrody jest:

  – zgłoszenie się z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numerem telefonu) do Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook lub Instagram, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.

 3. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: kontakt@magicznapaczucha.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

 4. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie prześle, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Organizator. Ponadto, w przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Organizator konkursu.

 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 6. Organizator zobowiązuje się przesłać drogą pocztową Nagrodę dla zwycięzców w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych j.w.

 7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres kontakt@magicznapaczucha.pl, w terminie 3 dni od jego zakończenia.

 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 3. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@magicznapaczucha.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów dostępne są 

  Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wysłania Nagrody), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

 4. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego zakończenia zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

  3) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

 5. Organizator rezerwuje sobie prawo publikowania wszystkich nadesłanych prac na innych, niż Facebook portalach społecznościowych na których promowane są produkty Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu w każdym czasie.

 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

0